Het vergeten handelsakkoord, EU-Mercosul, toch economisch interessant voor de EU?

Enkele mogelijke gevolgen

De oppositie, vakbonden en middenveld ‘op de barricaden’

Conclusie

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Willemjan Vandenplas

Willemjan Vandenplas

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’.

More from Medium

MAR 03. Solidarity forever?

USC, Lincoln Riley blitz transfer portal

USC, Lincoln Riley blitz transfer portal

War in Ukraine highlights importance of local food

Gennadiy Golovkin vs. Ryota Murata: Preview and Pick