Het Mercosur-EU verdrag, vanuit de Mercosur bekeken

De gevolgen voor Brazilië

De gevolgen voor Argentinië

De gevolgen voor Paraguay

De gevolgen voor Uruguay

Kapers op de kust: De verenigde staten van Amerika

Kapers op de Kust: Arabische Liga en China

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Willemjan Vandenplas

Willemjan Vandenplas

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’.

More from Medium

Is Energy A Scalar Quantity?

Is Energy A Scalar Quantity?

How to make Matzah Brie

Food prep bowls with egg and milk mixture, matzos and water in another.

My 2024 Presidential Bid part 2

Pushing Through Retrograde