Het klimaat is geen hamburger op een cardboard

Als kind van de milleniumdoelstellingen weet ik als geen ander wat de SDG of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen inhouden. Wanneer op dit moment klimaatactie centraal staat, en een uitmuntend succes kent.

Mogen we niet vergeten dat het klimaat geen hamburger op een spijskaart is, maar dat er in totaal 17 doelen zijn die omkaderd zijn en die een logica volgen. De weg is dus nog lang om al die 17 doelen in te vullen en we zijn eigenlijk te laat begonnen om ze makkelijk te halen in 2030. Hopelijk houdt dat jeugdige enthousiasme het vol om de hele weg te gaan.

In ieder geval burgelijke ongehoorzaamheid is weer populair. We mogen echter niet vergeten dat we ondertussen moeten stilstaan bij de onaangename mensenrechtensituaties in Brazilië en de Coup d’états in Latijns-Amerika en de bombardementen van de Fransen in Mali.

Wereldburgerschap stopt nooit, dus ik zal mij deze keer zeker al inzetten voor vier SDG’s, de bedoeling is dus om mij voor alle 17 in te zetten, want dat is juist de bedoeling om u voor alle doelen evenredig in te zetten.

De MDG’s zijn het verleden die in veel landen zo succesvol waren, maar lijken duidelijk op de SDG’s wat zijn de verschillen en zo zie je maar dat SDG geen spijskaart is. Later vertel ik wel eens welke mijn dada’s zijn…

Image for post
Image for post
MDG’s

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store