Het einde der tijden is een breekijzer bij politiek links als rechts

Op het moment dat de opwarming van de aarde wordt afgedaan door rechtse denkers als een verzinzel, wordt bij rechts het argument opgeworpen dat we het einde van onze Westerse beschaving meemaken door massa-immigratie en terrorisme. Is het meer dan politieke messenslijperij?

De basis van het-einde-der-tijden-denken bij links als bij rechts is dat het gepolitiseerd wordt, toch zijn er bij de verschillende bewegingen diverse ideeën.

Zo is er sprake van een klimaatrevolutie bij extreem-links, bij de ecologisten van een staking om meer aandacht en middelen te vragen voor het klimaat en bij het middenveld voor de klimaatactie, ofwel SDG nummer 13 om de sustainable development goals te halen voor de agenda 2030.

Terwijl bij extreem-rechts het vulgaire anti-migratiebeleid de overhand neemt, samen met een anti-islambeleid. De gematigden geloven meer in een streng maar rechtvaardig migratiebeleid, en het terugtrekken uit de EU.

Terwijl de groenen bezig zijn met het klimaat om stemmen en middelen te mobiliseren ten voordele van een ecologischbeleid, gebruiken de rechtsen het identitaire vraagstuk als stemmentrekker met daar de beschavingsoorlog tegen de andere zowel op cultureel vlak als op raciaalvlak.

Beide groepen hebben gemeenschappelijk binnen hun verscheidenheid mobiliseren aan de hand van angst. Dit is één van de manieren om mensen te motiveren om te motiveren om te werken voor hun wereldbeeld. Dit negatieve wereldbeeld, nl. het einde van de wereld, is uiterstpopulair dezer dagen en dit verklaart waarom deze onderwerpen zo mobiliseren omdat ze volengs mijn analyse hetzelfde staan en dat is het einde van de wereld zoals we die kennen.

Vanwaar het electoraal succes van dit doemdenken of apocalyptische-denken ? Dit is de grote vraag die mij bezighoud naar de ‘klimaat mars’ in België en de overwinning van Baudet in Nederland.

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store