Grensconflict tussen China en India

Op vrijdag 10 december waren er schermutselingen tussen Chinese en Indiase grenswachters in het noord-oosten van India. Er vielen enkele gewonden, maar geen doden.

De grens tussen India en China wordt bepaald door de waterscheidingslijn van de gletsjers van de Himalaya in de Tawang sector in de provincie Arunachal Pradesh in het noord-oosten van India vond er een grensconflict plaats tussen China en India.

Dit is een moeilijke regio omdat het tegen Tibet ligt en dit is nog steeds een brandhaard is in Azië. Er is sprake dat de Chinezen sinds enkele jaren deze grensregio aan het versterken zijn.

Er vielen enkele gewonden en daarna werd al snel een staakt het vuren afgekondigd en werd er militair en diplomatisch gecommuniceerd tussen India en China.

Het is niet de eerste keer dat er een grensconflict is. In 2020 vielen er nog verschillende doden tussen India en China. Meestal zit het hem in de regio tussen Jammu en Kashmir.

Toch is dit deel van de 3500 km lange grens een betwistte regio, nochtans is de grens tussen India en China stabiel. Desalniettemin gingen beide landen in 1962 op oorlogspad om hun grens te verdedigen.

--

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store